Utredning av sammenslåing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Styrene i Askøy Fotballklubb (AFK), Askøy Sportsklubb (ASK) og Follese Fotballklubb (FFK) har enstemmig vedtatt å utrede mulighetene for en full sammenslåing av nevnte klubber til èn ny storklubb.

Årsaken til disse vedtakene er først og fremst sportslig begrunnet. AFK har i dag herrer senior i 4. divisjon mens ASK har kvinner senior i 5. divisjon. Skal vi på sikt klare å etablere oss og skape et grunnlag for å kunne ta ytterligere steg oppover i divisjonssystemet både på herre- og kvinnesiden må vi legge forholdene til rette for bærekraftige ungdomskull. Slik situasjonen er i dag er det en utfordring med frafall, spesielt i ungdomsfotballen.

Ved en sammenslåing vil man i større grad enn i dag legge til rette for gode sosiale og sportslige opplevelser ved å differensiere innhold og ambisjon i ungdomsfotballen for å redusere frafall. Det er lettere om man har flere lag per årskull. Da realiserer vi visjonen om flest mulig, lengst mulig.

Barnefotballen vil i liten grad bli berørt av en sammenslåing. Der tar vi med oss og viderefører det gode arbeidet som foreldretrenere og ildsjeler legger ned hver eneste dag. Barna trener og spiller nærmest mulig hjemmet og sammen med sine medelever.

Ved å samle alle gode krefter på søre Askøy oppnår vi en lang rekke stordriftsfordeler. Kravene til å drive en klubb øker fra år til år uten at man ser den samme økningen i antall frivillige arbeidstimer. Dermed øker belastningen på de få og hever terskelen for at nye kommer til. Ved å redusere fra tre til èn klubb samler vi ressurspersonene og kan fordele arbeidsoppgaver på en bedre måte.

Allerede nå viser økonomiske analyser at den nye klubben vil få en positiv kontantstrøm som gjør investeringer i sportslige og administrative stillinger mulig. Dette bidrar også positivt til klubbutvikling både administrativt og sportslig hvor man kan redusere belastningen på frivilligheten tilsvarende.

Anlegg og marked er også to andre stikkord for hvorfor vi mener at dette er en god løsning. En ny storklubb vil disponere over en fantastisk anleggskapasitet til det beste for medlemmene, men også økonomi til å foreta nødvendig vedlikehold og oppgraderinger for å holde det slik. Markedsmessig er vår vurdering av det vil være betydelige stordriftsfordeler når man reduserer antall aktører som opererer i markedet. Tilbakemeldingene fra næringslivet er også udelt positive til en storklubb slik vi her skisserer.

Vi ønsker å innkalle til et felles informasjonsmøte hvor samarbeidsutvalget og de respektive styrelederne vil stille for å svare på spørsmål/innspill og kommentarer fra medlemmene. Dette møtet vil finne sted i forkant av årsmøtet.

Edit: Presentasjon fra infomøte kan lastes ned her!

På årsmøtene i april vil styrene be om mandat til å utrede en mulig sammenslåing ytterligere. Det er dette arbeidet som vil lede frem til en innstilling fra styrene som medlemmene i de 3 respektive klubbene vil ta stilling til på et senere tidspunkt.

Askøy, 15. mars 2021

Styreleder Leif-Arne Korneliussen, Askøy Fotballklubb
Styreleder Morten Jensen, Askøy Sportsklubb
Styreleder Rune Rafteseth, Follese Fotballklubb